Срокове и условия за художника

Тези срокове и условия представляват правно обвързано споразумение между вас и www.artonlinebg.com, доставчик на услугата. Вашите законни права не са засягат по никакъв начин.

1. ARTONLINE изпълнява функцията на посредник при продажбата на художествени произведения чрез следния уебсайт: artonlinebg.com. ARTONLINE е посредник между художника и купувача.

2. ARTONLINE си запазва правото да приема или отказва молби за продажба на художествени произведения чрез artonlinebg.com. С подаването на молбата вие потвърждавате тези срокове и условия.

3. Вие гарантирате, че информацията предоставена на ARTONLINE е вярна и актуална.

4. Вие сте съгласни вашите творби и необходимата съпътстваща ги информация да бъдат изложени от ARTONLINE.

5. Вие трябва да информирате ARTONLINE за всяка настъпила промяна в информацията, съхранена в ARTONLINE, включително име, адрес и лице за контакт, цени на творбите, както и статуса “продадена” на творбите.

6. При осъществяване на продажба вие влизате в законно-обвързано споразумение с artonlinebg.com за завършване на продажбата и изпращането на творбата в договореното време.

7. Вие ни информирате и променяте статуса “продадена”, или незабавно отстранявате творбата от продажба в www.artonlinebg.com., ако същата е продадена по друг начин.

8. Вие ГАРАНТИРАТЕ, че творбите продадени в сайта, не са предмет на ограничителни авторски права, или спорове за интелектуална собственост. Вие гарантирате, че творбата, предмет на продажбата е ваша.

9. Вие запазвате авторските си права над творбата и след прехвърлянето й на Клиента.

10. Преди транспортирането на всяка творба, купувачът плаща на ARTONLINE договорената покупна цена за творбата, включваща договорен транспорт и застраховка на същата.

Доставка, опаковане и застраховка

1. Разходите за опаковане, транспорт и застраховка са за ваша сметка. Тези разходи не могат по никакъв начин да се изискват обратно от ARTONLINE и трябва да се вземат предвид при оценяването на творбата ви.

2. Вие информирате ARTONLINE чрез e-mail или телефон за датата на транспортиране на творбата в рамките на 24 часа от действителния час на изпращане, като известието следва да включва проследяващия номер на пратката.

3. При получаване на творбата от купувача, същият има на разположение 3 (три) дни гратисен период да откаже творбата.

4. При отказ на творбата от купувача, ARTONLINE задържа плащанията направени от купувача, до получаване на известие от художника, че творбата е получена обратно от художника.

5. Ако Купувачът уведоми ARTONLINE за връщането на доставката, като за доказателство представи подписана обратна разписка, е-mail, или съобщение за проследяване, ARTONLINE връща на Купувача платената от него сума в срок от 30 дни от датата на разписката, ако Художникът, в отговор на известие от ARTONLINE, не успее в този срок да потвърди получаването на разписката.

6. Ако творбата е приета, заплащането ви се извършва в рамките на приблизително 30 дни от датата на приемане. Плащането се извършва с чек, или банков превод. То представлява пълната сума внесена от купувача (продажната цена плюс договорените разходи за транспорт и застраховка) минус 20% от продажната цена за предоставената услуга от ARTONLINE.

7. Ако по някаква причина плащането е спряно, ARTONLINE не носи отговорност за спирането му от страна на купувача, или от страна на художника. ARTONLINE си запазва правата по отношение на купувача или художника, като всяко действие между купувача и художника за плащане, или възстановяване на творбата, остават единствено отговорност на купувача и художника.

Връщане и нанесени щети

1. В случай на установяване на нанесени щети при получаване на творбата от клиента, вие поемате разходите за възстановяването й.

2. За целта, вие предявявате иск пред застрахователния ви агент за покриване на разходите по възстановяването от договорения застрахователен пакет. ARTONLINE не приема, при никакви обстоятелства, претенции за връщане на средства в случай на нанесени щети на творби.

3. Вие приемате, че при липса на адекватна застраховка, следва да поемате разходите по възстановяването на творбата.

4. Използуването на услугата ARTONLINE конституира приемането на тези правила.

Всички права запазени.Ново - Класически картини - уникални репродукции
Картини