Споразумение за Покупка ONLINE

Тези условия регулират нашите бизнес отношения. Използувайки нашия уеб сайт и купувайки от нас, вие приемате да ги спазвате.

Лица под 18 години не могат да извършват покупко-продажби.

Ние сме: ARTONLINE

Вие сте: посетител на нашия уеб сайт /Купувач

Условия

1. ARTONLINE изпълнява функцията на посредник между Художника и Купувача при продажбата на художествени произведения. Всички художествени произведения предмет на продажба трябва да бъдат налични.

2. Договорената покупна цена на творбата, включваща транспорт и застраховка, се заплаща и внася изцяло в ARTONLINE, преди транспортирането й.

3. ARTONLINE приема плащане от Купувача в USD, EURO, GBR или charge/debit (Visa, MasterCard, American Express, и Discovery), в еквивалентна на Евро сума. Всички продажби се деноминират в американски долари, британски лири или евро при банкови преводи до Европейска банкова сметка на ARTONLINE.

4. Цената на художествената творба, транспортните разходи, включително застраховка, както и всички митнически и други приложими такси са, и остават за сметка на Купувача.

5. Купувачът носи отговорност относно действуващите закони за авторски права.

6. Купувачът има право, при получаване на творбата, да я откаже в срок от 3 (три) дни.

7. При отказ на творбата от Купувача, Купувачът, трябва да я изпрати обратно на художника в рамките на 3 (три) работни дни – ARTONLINE задържа плащането на Купувача, докато не получи известие от художника, че творбата е получена обратно в първоначалното й добро състояние. Всички данъци, митнически такси, включително транспортните разходи по връщането на творбата са за сметка на Купувача.

8. Ако Купувачът уведоми ARTONLINE за връщането на доставката, като за доказателство представи подписана обратна разписка, е-mail, или съобщение за проследяване, ARTONLINE връща на Купувача платената от него сума в срок от 30 дни от датата на разписката, ако Художникът, в отговор на известие от ARTONLINE, не успее в този срок да потвърди получаването на разписката.

9. Купувачът, или неговият застрахователен агент поемат цялата отговорност при нанесени щети на творбата от страна на Купувача. Купувачът няма право да върне повредената от него творба, като в такъв случай продажбата се счита за окончателна. В случай на спор относно виновността за щетите решаването му се осъществява между Купувача, Художника и ARTONLINE. ARTONLINE и Художникът не носят отговорност за щети нанесени от Купувача.

10. ARTONLINE не носи отговорност в случай на спиране на плащане от страна на Купувача, или на Художника по каквато и да е причина. ARTONLINE запазва правата (remedies) си спрямо Купувача или Художника, като плащанията, или възстановяването на творбата са, и остават единствено отговорност на Купувача и Художника.

11. ARTONLINE си запазва правото да откаже продажба. ARTONLINE ще отказва кредитни карти или продажби, ако счете, че са предмет на измама. ARTONLINE ще отказва транспортиране до дестинации, които счита за проблемни или измамни. ARTONLINE не изпраща творби до пощенски кутии. Всички е-mail адреси, или други адреси се проверяват за достоверност преди изпращане на творбите. Не се приемат анонимни е-mail адреси при купуване с кредитни карти, както и кредитни карти или трансфери на трети лица, без предварително съгласие на тези лица.

Желаейки ARTONLINE да оказва тези услуги на Купувача и Художника, страните се споразумяха за следното:

  • Художникът и Купувачът приемат, че ARTONLINE е в правото си да откаже осъществяване на сделка, или запитвания, съгласно горе упоменатите условия. При приемане на сделка или запитване, цялата отговорност на ARTONLINE е, и остава ограничена до задълженията изложени в това споразумение.
  • Художникът и Купувачът приемат, че цялата предоставена информация зависи от благоразумието на Художника, и ARTONLINE не гарантира срещу посегателства спрямо автентичността и авторските права.


Всички права запазени.Ново - Класически картини - уникални репродукции
Картини